Athena: AWS service for analzying data Amazon S3 using SQL </>